Trợ giúp lựa chọn sản phẩm

Chọn sản phẩm cho ngôi nhà của bạn
 
 
* Cửa chính: Có thể chọn các sản phẩm sau:
- Bản lề: BL 135TĐ; BL 125TĐ hoặc bản lề inox: BL 125No1; BL 125No2;
- Khoá cửa: Dùng các loại khoá cửa MK EI hoặc MK 14Z
- Cremon: Dùng các loại có khoá Cremon 23KZ hoặc loại không có khoá Cremon 23KZo
 
* Cửa ra ban công: Có thể chọn các sản phẩm sau:
- Bản lề: BL 135TĐ; BL 125TĐ hoặc bản lề inox: BL 125No1; BL 125No2;
- Khoá cửa: Dùng các loại khoá MK 14B; MK 14C; MK 14EH; MK 14ET; MK 14EI (loại ổ ban công No1)
 
* Cửa thông phòng: Có thể chọn các sản phẩm sau:
- Bản lề: BL 135TĐ; BL 125TĐ hoặc bản lề inox: BL 125No1; BL 125No2
- Khoá cửa: Dùng các loại khoá MK 14B; MK 14C; MK 14EH; MK 14ET; MK 14EI (loại ổ thông phòng No2)
 
* Cửa sổ: Có thể chọn các sản phẩm sau:
- Bản lề: BL 100TĐ; BL 80TĐ; hoặc bản lề inox: BL 100No1; BL 85No1
- Cremon: Cremon 23ZS
- Chốt: C 80; C 80S hoặc C80I
 
* Cửa thông gió cho cửa chính:
- Bản lề: BL 65TĐ hoặc bản lề inox: BL 65No1; BL 70No
- Chốt: C 60; C 60S hoặc C60I
 
* Cửa nhà vệ sinh:
- Bản lề: BL 100TĐ; BL 85TĐ hoặc bản lề inox: BL 100No1; BL 85No1
- Khoá: MK 14FNo9